Segui @blackaccordion
Compartir0

NOTA LEGAL
Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i tot altre material en qualsevol altre format, són propietat de   Josep Mª Costa Perarnau ara endavant  ARTMUSICAL  i dels ens de gestió vinculats a ella, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts.

    * Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de Josep Mª Costa
  
    * L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l'empresa ARTMUSICAL   o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. ARTMUSICAL  no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicatius.
    * ARTMUSICAL  donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre protecció de les dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.
    * L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a ARTMUSICAL a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
    * L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a ARTMUSICAL resta assabentat que podrà exercir en la mateixa seu de l'empresa els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu D.N.I. ,enviant un correu  a info@artmusical.es amb el motiu de  BAIXA DADES .
    * D'acord amb el que estableix la LOPD, s'informa els usuaris del web que les dades de navegació de l'usuari NO seran controlades per cookies.
 
    *ARTMUSICAL  no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a ARTMUSICAL , de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de d'Artmusical.
    * ARTMUSICAL  no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta  empresa.
    * ARTMUSICAL  no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
    * ARTMUSICAL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.
    * L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.


Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Vilanova i la Geltrú  els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.